Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Pielgrzymka Rowerowa Piesza Pielgrzymka Miastko - Sianowo Piesza Pielgrzymka Świętych Gór Piesza Pielgrzymka Słupsk - Góra Chełmska

Regulamin

Ramowy regulamin Pielgrzymki

 1. Ruch pielgrzymkowy stanowi integralną część kultu religijnego Kościoła w Polsce. Związał się z tradycją i zwyczajami narodu.
 2. Religijny charakter pielgrzymki wyraźnie akcentują regulaminy zatwierdzone przez władze kościelne. Pod rygorem usunięcia z pielgrzymki zakazuje się naruszania religijnego charakteru pielgrzymki.
 3. Pielgrzymka jest aktem religijno - pokutnym. Musi ją cechować duch modlitwy, ofiary i miłości oraz porządek zewnętrzny.
 4. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się pobudkami religijnymi i dbają, aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały przebieg jej trwania.
 5. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto zgłosi swój udział kierownictwu pielgrzymki, przedstawiając skierowanie od swego proboszcza lub duszpasterza. Zgłaszający swój udział w pielgrzymce ma obowiązek iść w danej grupie i stosować się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.
 6. Kierownik pielgrzymki jest mianowany przez kompetentną władzę kościelną. Zadaniem kierownika pielgrzymki jest realizowanie programu religijno - duszpasterskiego.
 7. Kierownik pielgrzymki wyznacza przewodników dla poszczególnych grup pielgrzymich. Przewodnicy grup dobierają sobie do pomocy moderatorów zespołów.
 8. Kierownik, przewodnicy i moderatorzy mają obowiązek za-troszczyć się o utrzymanie porządku w pielgrzymce.
 9. Organizatorzy pielgrzymek, kierownik, przewodnicy i moderatorzy mogą wydawać stosowne zarządzenia i polecenia, do których każdy z uczestników pielgrzymki jest obowiązany się stosować.
 10. Ze względu na religijno - pokutny charakter pielgrzymki obowiązuje odpowiedni ubiór, zakaz palenia papierosów i picia alkoholu. Na noclegach pielgrzymi zachowują się skromnie, niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne.
 11. Uczestnicy pielgrzymek zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, a także zarządzeń władz tere-nowych np. zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.
 12. Uczestnikom pielgrzymek nie wolno rozpowszechniać innych haseł czy emblematów poza tymi, które oznaczają daną grupę i wyrażają treści religijne.
© Piesza Pielgrzymka diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
wykonanie:strony internetowe słupsk